Privacy en gebruiksvoorwaarden

Door deze site te gebruiken, wordt u geacht zonder enig voorbehoud en zonder enige beperking met deze gebruiksvoorwaarden in te stemmen. Uw toegang tot deze site van de stad Mechelen is daarom onderhevig aan deze voorwaarden en aan de wetgeving terzake.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar genealogische informatie.

De op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten zijn geen authentieke overname van de officieel aangenomen tekst. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de stad Mechelen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing:

  • De stad Mechelen besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons contacteren.
  • De stad Mechelen spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De stad Mechelen kan echter niet garanderen dat deze website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.
  • De stad Mechelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Externe websites

Op deze website zijn er ook links naar externe websites wanneer deze van nut zijn. Stad Mechelen behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van de stad Mechelen en de heersende netiquette.

Aangezien de stad Mechelen over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die deze website bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. De stad Mechelen aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt stad Mechelen zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag ons steeds problemen melden.

De verzameling van persoonsgegevens en privacy

De stad Mechelen hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.

Hoewel de informatie op of via deze website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd bij reactieformulieren. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De stad Mechelen geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u ons contacteren.
  • De stad Mechelen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Gebruik en reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via deze website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. In alle andere gevallen dient u een vraag tot gebruik aan de stad Mechelen te richten, contacteer ons.

De stad Mechelen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de stad Mechelen overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De stad Mechelen wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De stad Mechelen mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U stemt ermee in dat de stad Mechelen de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Geschillen

Deze overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.